รายงานสถานะการณ์COVID-19 จังหวัดขอนแก้น

87 หมู่ 2 ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150